Αποτελέσματα της προκήρυξης υπ'αριθ. ΣΟΧ.1/2017, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δομοκού.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει αναρτήσει, σήμερα 7/6/2017, τους σχετικούς πίνακες  με τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 1/2017, προκήρυξης του Δήμου Δομοκού.

Πατώντας στα παρακάτω συνημμένα αρχεία, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα αποτελέσματα της κάθε κατηγορίας.

Κατά των πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή μέχρι και 17/6/2017. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Για περισσότερες διευκρινήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2232 3 50208, αρμόδιος υπάλληλος κος Παπαχρήστος Γεώργιος.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Πίνακας συνολικών υποψήφιων κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101).238.88 KB
PDF icon ίνακας συνολικών υποψήφιων κατηγορίας ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔΙΚΟΣ 102).198.61 KB
PDF icon Πίνακας συνολικών υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Διοικητικων (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103)261.1 KB
PDF icon Πίνακας συνολικών απορριπτέων (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ 101,102,103)233.74 KB
PDF icon Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101)248.74 KB
PDF icon Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102)246.77 KB
PDF icon Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103)310.24 KB
PDF icon Πίνακας επιλογής υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101)214.03 KB
PDF icon Πίνακας επιλογής υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102)214.4 KB
PDF icon Πίνακας επιλογής υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103).214.36 KB