Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Αριθμός Προκήρυξης: 
1455
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
1455
Ημερ/νία Λήξης: 
20/03/2018
Περιγραφή: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Ο Δήμος Δομοκού, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ», με προϋπολογισμό 25.009,51 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από Γενική ομάδα εργασιών : 18.430,00€, ΟΕ+ΓΕ – 3.317,40€, απρόβλεπτα – 3.262,11€ και το κονδύλι του ΦΠΑ 24% - 6.002,28€.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού στην διεύθυνση Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1 ΤΚ 35010 Δομοκός, μέχρι τις 15/03/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016). Πληροφορίες στα τηλ.: 2232350509, 2232350508, Fax: 2232023012, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Σμπιλίρη Δήμητρα και Μπακοστέργιος Δημήτριος. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι επίσης διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.domokos.gr)
  3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 /03/2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.
  4.  Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ..ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.
  5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που  είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για τις αντίστοιχες κατηγορίες  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (500,19 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 17 της σχετικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 20/10/2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
  7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείο Εσωτερικών και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
  8. Δεν προβλέπεται  η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
  9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού.

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη ΤΥΔΔ

 

  Σμπιλίρη Δήμητρα

Πολιτικός Μηχανικός