Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Τουριστικό Περίπτερο) στη Τ.Κ. Ξυνιάδας του Δήμου Δομοκού.

Αριθμός Προκήρυξης: 
11812
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
11812
Ημερ/νία Λήξης: 
21/12/2017
Περιγραφή: 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Προκηρύσσει ότι:

Την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄-10:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Ξυνιάδας θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου Τουριστικό Περίπτερο της Τοπ. Κοιν. Ξυνιάδας.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη, ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως την συμπλήρωση έξι ετών.

Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος μίσθωσης για μία ακόμη τετραετία (4ετία) ύστερα από έγκαιρη κατάθεση αίτησης του μισθωτή, μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας (10ετίας). Επίσης μπορεί να χορηγηθεί παράταση πέραν της δεκαετίας για δύο (2) ακόμη χρόνια σύμφωνα με το Π.Δ. 34/95 μέχρι την συμπλήρωση δωδεκαετίας (12ετίας).

Κατώτατο όριο μισθώματος και τιμή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των 30 ΕΥΡΩ μηνιαίως.

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ΕΦΑΠΑΞ για κάθε μήνα από τον ενοικιαστή, στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού και όπου εδρεύει αυτή με βεβαιωτικό κατάλογο ως εξής:

Για κάθε ένα δεδουλευμένο μήνα έως την 1η του επομένου μήνα εκμίσθωσης.

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Το μίσθωμα του μήνα Μαρτίου θα καταβληθεί έως την 1 Απριλίου και ούτω καθεξής]

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία  πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, (α.) ασφαλιστική ενημερότητα, (β.) φορολογική ενημερότητα, (γ.) δημοτική ενημερότητα καθώς και  (δ.) ως  εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή βεβαίωση του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, ποσού ίσου με το 1/10 του συνόλου των μισθωμάτων ήτοι: 216 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού μισθώματος που θα προκύψει από την δημοπρασία.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται στη δημοπρασία να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική του ταυτότητα και φορολογική ενημερότητα και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας και το συμφωνητικό, θα είναι δε αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους .

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon Περιληπτική διακήρυξη.34.5 KB