Διακήρυξη για την κατασκευή περιμετρικής δενδροφύτευσης και περιμετρικής τάφρου στο ΧΥΤΑ Δομοκού.

Αριθμός Προκήρυξης: 
5098
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
5098
Ημερ/νία Λήξης: 
06/06/2017
Περιγραφή: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Δομοκού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή περιμετρικής δενδροφύτευσης και περιμετρικής τάφρου στο ΧΥΤΑ Δομοκού», με προϋπολογισμό 17.736,80 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ομάδα γενικών υπηρεσιών : ποσού – 13.070,60€, ΟΕ+ΓΕ – 2.352,71€, απρόβλεπτα – 2.313,50€ και το κονδύλι του ΦΠΑ 24% - 4.256,83€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού στην διεύθυνση Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1 ΤΚ 35010 Δομοκός, μέχρι τις 01/06/2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016). Πληροφορίες στο τηλ.: 2232350509, 2232350508, Fax: 2232023012, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Σμπιλίρη Δήμητρα και Μπακοστέργιος Δημήτριος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/06/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) με το σύστημα υποβολής προσφοράς ποσοστού έκπτωσης της ομάδας εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και με έλεγχο ομαλότητας του ποσοστού έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016).Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος η επανάληψη της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί τη 20/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

4. α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας :

  • Α1 και άνω Πρασίνου Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο (Μ.Ε.ΕΠ.) καθώς και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις που εόνια εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας Πρασίνου και καλύπτουν το ποσό του Προϋπλογισμό.
  • και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριακοσιών πενήντα πέντε ευρώ (355,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της σχετικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 05/04/2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Εκτάκτα Ειδικευμένα και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

7. Δεν προβλέπεται  η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού.