Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Παλαμά.

Αριθμός Προκήρυξης: 
3193
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
3193
Ημερ/νία Λήξης: 
28/04/2017
Περιγραφή: 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 Προκηρύσσει ότι:

Την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-11:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Παλαμά θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Παλαμά στην θέση «ΚΑΡΟΥΤΕΣ» έκτασης 20,00 στρεμμάτων, για καλλιέργεια.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για πέντε  (5) καλλιεργητικές περιόδους, ήτοι από την υπογραφή του συμφωνητικού καλλιεργητική περίοδος 2017 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2021

Πρώτη προσφορά έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) ανά στρέμμα για κάθε χρόνο και θα καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου  (30 Μαρτίου) κάθε έτους σύμφωνα με Βεβαιωτικό κατάλογο που θα συντάσσετε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού.

Για να λάβει κανείς μέρος στην δημοπρασία καλείται να προσκομίσει Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας από τον Δήμο Δομοκού (Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 250,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η εγγύηση καλής εκμετάλλευσης και τήρησης των όρων της παρούσης και του μισθωτηρίου συμφωνητικού ορίζεται στο ποσό 10% επί του συμβατικού ποσού ολόκληρης της μισθωτικής περιόδου.

Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική του ταυτότητα και φορολογική ενημερότητα και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.

Σε περίπτωση που η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα για οποιονδήποτε λόγο τότε θα επαναληφθεί την επόμενη Παρασκευή 5/5/2017 τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon Περίληψη διακήρυξης.34.5 KB