Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Λειτουργία και συντήρηση επεξεργασίας λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. Δομοκού"

Αριθμός Προκήρυξης: 
1981
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
1984
Ημερ/νία Λήξης: 
23/03/2017
Περιγραφή: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ»

 Ο Δήμαρχος Δομοκού

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 72.019.20 € (58.080,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).

 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: g.liagkas@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

 

2) Κωδικός CPV: [90481000-2] – Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

5) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσίας για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ».

6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, καθώς επίσης και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

8) Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1, την 23/03/2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή κριθεί άγονος, θα επαναληφθεί τις 30/03/2017, ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 23/03/2017 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 09:30.

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 25/7326.0133 και 70/6277.0003, του προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκου.

12) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες.

13) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ποσό ίσο με χιλίων εκατόν εξήντα δύο ευρώ (1.162,00 €),και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

14) Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.domokos.gr .