Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ»

Αριθμός Προκήρυξης: 
1792
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
1792
Ημερ/νία Λήξης: 
28/03/2017
Περιγραφή: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ»

 Ο Δήμαρχος Δομοκού

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 90.024,00 € (72.600,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: g.liagkas@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2) Κωδικός CPV: [90530000-1] – Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων

mitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.domokos.gr .

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

5) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσίας για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ».

6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, καθώς επίσης και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

8) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-03-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28-03-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 03-04-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 70.7336.0007, του προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκου.

12) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες.

13) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με χιλίων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (1.452,00 €),και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Δηλαδή θα έχει ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

14) Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

15) Ειδικοί όροι: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr).

16) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.domokos.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Πατώντας στα παρακάτω συνημμένα αρχεία, μπορείτε να διαβάσετε: