Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, έτους 2018» του Δήμου Δομοκού.

Αριθμός Προκήρυξης: 
710
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
710
Ημερ/νία Λήξης: 
21/02/2018
Περιγραφή: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, έτους 2018» του Δήμου Δομοκού

 Ο Δήμαρχος Δομοκού

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, έτους 2018» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 248.353,40 € (200.285,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: g.liagkas@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2) Κωδικός CPV:      CPV: [09132100-4] – Βενζίνη αμόλυβδη

CPV: [09134100-8] – Πετρέλαιο ντίζελ

CPV: [09135100-5] – Πετρέλαιο θέρμανσης

CPV: [24951000-5] – Γράσα και λιπαντικά

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

5) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, έτους 2018».

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

ΟΜΑΔΑ Ι: ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη)

-     ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α: Καύσιμα για την Δ.Ε. Δομοκού

-     ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β: Καύσιμα για την Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας

-     ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ: Καύσιμα για την Δ.Ε. Ξυνιάδας

-     ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ: Πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

-     ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε: Πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

-     ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ: Λιπαντικά για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Δομοκού

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ή υποομάδες της προμήθειας υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε υποομάδας

6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, καθώς επίσης και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

8) Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21/02/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 01-02-2018 και η ώρα έναρξης η 10:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 21/02/2018 ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 14:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10/6641, 10/6643, 20/6641, 25/6641, 30/6641, 35/6641, 70/6641, 70/6643 του προϋπολογισμού του Δήμου.

12) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της (μετά την 1/1/2018) και μέχρι 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας.

13) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

14) Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.domokos.gr .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ