Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για "Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων".

Αριθμός Προκήρυξης: 
3325
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
3325
Ημερ/νία Λήξης: 
05/05/2017
Περιγραφή: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

 Ο Δήμαρχος Δομοκού

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», προϋπολογισμού 68.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α..

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1

Ταχ.Κωδ.: 35010

Τηλ.: 2232022385

Telefax: 2232023012

E-mail: info@domokos.gr

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.domokos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών(Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1, Δομοκός), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 50312000-5, 50312300-8, 72267000-4, 72253200-5, 72315000-6, 72310000-1, 72311100-9

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.(19/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

5. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε ένωση ή σε κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης υλικού και λογισμικού και διαθέτουν την αντίστοιχη εμπειρία.

Υποψήφιοι και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στην περίπτωση που στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινές συμπράξεις. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3.1  Υπεργολαβία

Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει υπεργολάβους.(Άρθρο 3 της Διακήρυξης)

7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων της μελέτης.(Άρθρο 3 της Διακήρυξης)

8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 05η του μηνός Μαίου ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 09:30 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δομοκού(Πλ. Μουσών 1, Δομοκός), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: (180) ημερολογιακές ημέρες

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10.6266.0006, 10.6266.0008, 10.6266.0011, 10.6266.0013 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 4/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης).

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: www.domokos.gr

Ο Δήμαρχος Δομοκού

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Πατώντας στα παρακάτω συνημμένα αρχεία, μπορείτε να διαβάσετε: