Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ. ΧΥΤΑ Δομοκού - ΧΥΤΑ"

Αριθμός Προκήρυξης: 
4919
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
4919
Ημερ/νία Λήξης: 
01/06/2017
Περιγραφή: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ»

 Ο Δήμαρχος Δομοκού

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 49.476,00 € (39.900,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).

1)Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: g.liagkas@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

 

2)Κωδικός CPV: [90530000-1] – Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων

4)Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

5)Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσίας για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ».

6)Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7)Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, καθώς επίσης και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

8)Υποβολή προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 της διακήρυξης είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

-Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01-06-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ..

9)Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

10)Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11)Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 70.7336.0007, του προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκου.

12)Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για έξι (6) μήνες.

13)Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με οκτακόσια ευρώ (800,00 €),και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Δηλαδή θα έχει ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

14)Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Βλ. σχετικά: Άρθρο 19 της διακήρυξης.

15)Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.domokos.gr .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


 Πατώντας στα παρακάτω συνημμένα αρχεία, μπορείτε να διαβάσετε: