Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια αναλωσίμων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού μηχανογράφησης"

Αριθμός Προκήρυξης: 
3299
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
3299
Ημερ/νία Λήξης: 
04/05/2017
Περιγραφή: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»

 Ο Δήμαρχος Δομοκού

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α..

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1

Ταχ.Κωδ.: 35010

Τηλ.: 2232022385

Telefax: 2232023012

E-mail: info@domokos.gr

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.domokos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών(Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1, Δομοκός), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 30237300-2, 30192110-5, 30232110-8,30199330-2, 30197630-1, 30237200-1, 32400000-7, 32420000-3, 48000000-8, 30231310-3

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.(18/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

5. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών.

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί τμηματικές παραδόσεις σύμφωνα με την παραγγελία του Δήμου, στην οποία θα αναγράφεται ο τύπος του είδους και η επιθυμητή ποσότητα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Προθεσμία παράδοσης ορίζονται οι τρείς (3) ημέρες και η αντίστοιχη ποσότητα ειδών θα παραδίδεται στους δικαιούχους στον χώρο που θα ορίσει η υπηρεσία. Οι εντολές των παραγγελιών θα αποστέλλονται με Fax ή eMail, στον προμηθευτή.(Άρθρο 21 της Διακήρυξης)

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Υποψήφιοι και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στην περίπτωση που στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινές συμπράξεις. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο παροχής υπηρεσιών.

Υπεργολαβία: Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει υπεργολάβους.(Άρθρο 3 της Διακήρυξης)

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η οικονοµική προσφορά έκαστου υποψήφιου προµηθευτή πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, µε ποινή αποκλεισµού.

9. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 4η του μηνός Μαίου ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 09:30 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δομοκού(Πλ. Μουσών 1, Δομοκός), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: (180) ημερολογιακές ημέρες

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10/6266.0001, 10/6266.0002, 10/6266.0003, 10/6266.0004, 10/6266.0005, 10/6266.0012 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 4/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης).

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: www.domokos.gr

Ο Δήμαρχος Δομοκού

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ