Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών εργοληπτών Δ.Ε. και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017. (Άρθρο 118, παρ. 5 & 6, Ν.4412/2016)

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 & 6 Ν. 4412/2016).

Ο Δήμος Δομοκού, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων μελετητών, εργοληπτών δημοσίων έργων και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου για τη συμμετοχή τους στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις για το έτος 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 παρ.5 & 6 του Ν.4412/2016 (απευθείας αναθέσεις), καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών, εργοληπών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες

 Α. Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών:

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες 
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).

8. Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές.
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές).
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων.
13. Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων (Εγγειοβελτιωτικών ΄Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων).
14. Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές).
16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).
17. Χημικές Μελέτες και ΄Ερευνες.
18. Χημικοτεχνικές Μελέτες.
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και ΄Ερευνες.
20. Μελέτες και ΄Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές.
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και ΄Ερευνες.
22. Εδαφολογικές Μελέτες και ΄Ερευνες.
24. Μελέτες Δασικές (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).
25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
26. Μελέτες Αλιευτικές.
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες

 

Β. Έργων:

Οικοδομικά                          (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων).

Οδοποιίας                           (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων).

Υδραυλικών                         (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων).

Ηλεκτρομηχανολογικών      (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων).

Έργα Πρασίνου                    (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων).

 

να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δομοκού (ταχ. δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1 ΤΚ 35010 ΔΟΜΟΚΟΣ) , έως και την 10-05-2017,

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από  αντίγραφο του μελετητικού  ή εργοληπτικού  πτυχίου οποίο να είναι σε ισχύ.

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να διαβάσετε:

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon Την σχετική αίτηση.27.5 KB